Polityka Prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do wszelkich usług wymagających udostępnienia danych osobowych, świadczonych przez SNAAP Joanna Schmalz, ul. Mokra 5A, 32-540 Trzebinia („Agencja”) za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Agencji.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego snaap.pl („Serwis”).

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych. Agencja jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisów. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwisy, a w tym zakładaniem przez Użytkownika kont w Serwisach, składaniem zamówień na produkty i usługi, dokonywaniem zakupów, przesyłaniem ofert marketingowych, newsletterów, korzystaniem z forum, zapewnieniem wsparcia technicznego dla Użytkowników, udzielaniem odpowiedzi na pytania i reklamacje, udziałem w konkursach organizowanych przez Agencję, wypełnianiem ankiet dotyczących Serwisu oraz udostępnianiem innych funkcjonalności Serwisu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Serwisów może uniemożliwić Uczestnikowi korzystanie z tej usługi np. uniemożliwić założenie indywidualnego konta w Serwisie, uniemożliwić dostęp do forum, uniemożliwić przekazanie odpowiedzi na zapytania i reklamacje, czy uniemożliwić uczestnictwo w konkursie.

W celu założenia indywidualnego konta w Serwisie Użytkownik podaje swoje dane tj.: e-mail oraz hasło, za pomocą którego będzie logował się do Serwisu. Aby uzyskać dostęp do niektórych Serwisów Użytkownik może logować się również za pośrednictwem Facebooka – w przypadku skorzystania z takiej opcji dane Użytkownika zostaną pobrane przez Serwis i będą na bieżąco aktualizowane, Agencja nie będzie jednak przekazywać danych Użytkownika do serwisu Facebook. W trakcie korzystania z konta przetwarzane mogą być także inne dane dotyczące historii korzystania, używania funkcjonalności konta itd. Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Agencję, takich jak utworzenie indywidualnego konta, zamawianie usług i produktów np. za pośrednictwem sklepu, pobieranie i wyszukiwanie treści, umożliwienie testowania gier, korzystanie z forum oraz narzędzi umożliwiających wymianę komunikacji. Przetwarzanie danych w ww. celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem tj. świadczenia ww. usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Serwisu korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Polityce Prywatności.

Kontaktując się w sprawie wsparcia technicznego, innych pytań lub reklamacji Użytkownik wskazuje swoje dane takie jak np. adres e-mail, w celu możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub reklamację. Dane te przetwarzane są w celu udzielenia informacji na pytania oraz reklamacje. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agencję (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Agencji polega na konieczności ustosunkowania się do zapytań Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli Agencja na swoich stronach internetowych ogłasza konkursy w związku ze zgłoszeniem do takiego konkursu Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu konkursowym. Dane Użytkownika uczestniczącego w konkursie przetwarzane są w celach realizacji konkursu, w tym w celu przekazania wyników konkursu i nagród. Przetwarzanie danych w ww. celu jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu przez Agencję tj. wykonania zobowiązań wynikających z organizacji konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku zbierania danych służących do założenia indywidualnego konta, zamawiania usług i produktów, korzystania z forum, korzystania ze wsparcia technicznego, składania reklamacji i zapytań, uczestniczenia w konkursach, przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną, Agencja może przetwarzać dane użytkowników w celu analiz statystycznych i marketingowych, opracowywania strategii marketingowych oraz poprawy jakości swoich usług i produktów oraz działania Serwisów. Do tego celu Agencja może wykorzystywać także anonimowe oraz nieanonimowe ankiety wypełniane przez Użytkowników bezpośrednio za pomocą formularzy dostępnych w Serwisach lub przesyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem e-maila lub w inny sposób. Przetwarzanie danych w ww. celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agencję (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Agencji polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika w celu poprawy jakości usług i marketingu usług i produktów Agencji.

Jeżeli Agencja prosi Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w związku z przesyłaniem informacji marketingowych drogą elektroniczną lub w związku z uczestnictwem w nowych projektach lub inicjatywach Agencja i Użytkownik udzielił takiej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, co nie wpłynie jednak na zgodne z prawem przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu i otrzymania informacji o danych osobowych, które Agencja przetwarza, do aktualizacji i sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa usunięcia danych lub, jeśli ma to zastosowanie, prawa do przenoszenia danych. W pewnych przypadkach wymagania przewidziane w przepisach prawa mogą ograniczać ww. uprawnienia Użytkownika. Oprócz wyżej wymienionych praw, Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Agencja oświadcza, iż dane przez nią przechowywane i przetwarzane zabezpieczone są w niezbędny sposób zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Agencja utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie pracownicy, którzy potrzebują danych w celu świadczenia usług i obsługi Serwisów.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego konta, realizacji usług, korzystania z forum, uczestniczenia w konkursie oraz zapewnienia wsparcia technicznego, przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach prawa lub przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku gdy Agencja przetwarza dane w celu bezpośredniego marketingu produktów i usług dane przestaną być przetwarzane w tym celu z chwilą zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik może także w każdym czasie wycofać swoją zgodą na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, po cofnięciu zgody informacje nie będą już przesyłane.

Agencja oświadcza, iż dane przez nią przechowywane i przetwarzane zabezpieczone są w niezbędny sposób zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Agencja utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie pracownicy, którzy potrzebują danych w celu świadczenia usług i obsługi Serwisów.

Agencja nie przekazuje danych Użytkowników żadnym podmiotom trzecim, chyba że takie przekazanie jest zgodne z przepisami prawa np. niezbędne do wykonania usługi zamówionej przez Użytkownika. W zależności od okoliczności Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w szczególności: zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT, agencjom interaktywnym, studiom filmowym), księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku przekierowania Użytkowników na strony internetowe podmiotów innych niż Agencja (np. w celu dokonania zakupu wybranego produktu), Agencja nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych Użytkowników. W zakresie w jakim funkcje lub powiązane strony internetowe odwiedzane przez Uczestnika nie są Serwisami Agencji, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem z tych stron internetowych. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez te strony internetowe Użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi na tych stronach politykami prywatności.

W przypadku przekierowania Użytkowników na strony internetowe podmiotów innych niż Agencja (np. w celu dokonania zakupu wybranego produktu), Agencja nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych Użytkowników. W zakresie w jakim funkcje lub powiązane strony internetowe odwiedzane przez Uczestnika nie są Serwisami Agencji, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem z tych stron internetowych. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez te strony internetowe Użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi na tych stronach politykami prywatności.

Ciasteczka (cookies)

Niektóre elementy Serwisów mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w jego identyfikacji i dostosowaniu strony internetowej do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera adres strony, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Serwisów, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies. Są one wykorzystywane w celu optymalizacji obsługi Użytkownika oraz gromadzenia anonimowych, zbiorowych statystyk, które są wykorzystywane do lepszego zrozumienia preferencji użytkowników oraz poprawiania jakości strony.

Domyślnie, standardowe przeglądarki internetowe pozwalają na przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na pliki cookies powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Użytkownik może również zmieniać te ustawienia w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie akceptowała pliki cookies lub powiadamiała Użytkownika przy każdej próbie zapisania plików cookies na urządzeniu. Więcej informacji na temat ustawień dla plików cookies można znaleźć w informacjach dotyczących przeglądarki. Wyłączenie przechowywania plików cookies w przeglądarce nie uniemożliwia dostępu do Serwisów, ale może spowodować pewne niedogodności w korzystaniu z nich.

Informowanie o zmianach w Polityce Prywatności

Agencja może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisach oraz informując o tym Użytkowników poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na koncie Użytkownika, w przypadku Użytkowników posiadających konto. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisów.